Seterdaler i Budalen

Statens landbruksforvaltning, Riksantikvaren og Direktoratet for naturforvaltning skal foreslå 20 utvalgte kulturlandskap, ett i hvert fylke, som skal få en spesiell forvaltning innen 2010. Fra Sør-Trøndelag er det seterdalene i Budal og Endal (Midtre Gauldal) som er prioritert i første omgang.

Landbruksavdelingene hos Fylkesmennene har fått i oppdrag å koordinere arbeidet i sine respektive fylker. I Sør-Trøndelag ble det satt ned ei gruppe fra Fylkesmannens avdeling for landbruk og bygdeutvikling, Fylkesmannens miljøvernavdeling og Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Gruppa kom fram til tre områder som ble foreslått for en nærmere oppfølging: Tarva (Bjugn), Seterdalene i Midtre Gauldal og Kleivgardene – Sliper – Detli (Oppdal). Kriteriene for å bli blant “de utvalgte”, er først og fremst at det skal være områder med både svært store biologiske verdier og kulturhistoriske verdier. Det skal også være realistisk å få til en langsiktig skjøtsel av områdene. Det sentrale sekretariatet (SLF, RA, DN) har kommet fram til at det er seterdalene i Midtre Gauldal som i første omgang “går videre”. Det sentrale sekretariatet ønsker også at “Tarva i Bjugn kommune bearbeides videre med tanke på en tidlig realisering”. Sekretariatet har lagt vekt på at utvalget representerer en god geografisk fordeling og representativitet nasjonalt.

“Seterdalene i Midtre Gauldal” er i denne sammenhengen avgrenset til seterdalene i Bua og Ena sine dalfører, dvs Budal og Endal fra veibommene og innover (sørover). Disse dalene representerer et område som har en stor historisk tidsdybde, og de biologiske verdiene er godt kartlagt. Det er en stor tetthet av setrer i drift. De eldste seterbygningene er fra begynnelsen av 1700-tallet, men seterdrifta er eldre. De eldste kulturminnefunnene er steinalderboplasser. Det finnes også mange spor etter jernutvinning i området.

“Museumssetra” på Storbekkøya, presenterer mye av historien og kulturen som finnes i tilknytning til området, og her ligger det store muligheter for å formidle kunnskap.

Det videre arbeidet i forbindelse med “Utvalgte kulturlandskap” blir å lage en plan for forvaltningen av seterdalene, et kostnadsoverslag for oppstart, drift og vedlikehold, samt å gjøre rede for hvilke oppgaver/forpliktelser som de brørte vil påta seg. Dette arbeidet vil skje i nært samarbeid med de som er involverte som grunneiere og brukere av området. Administrasjonen i Midtre Gauldal kommune er også svært sentral i det videre arbeidet.

Ved årets jordbruksoppgjør ble partene enige om å sette av 5 millioner kronertil ordningen “Utvalgte kulturlandskap” under visse forutsetninger.

Kontaktperson hos fylkesmannen:

Førstekonsulent Elisabet Selås, tlf. 73 19 92 75 / 40 24 64 99, e.post: www.ese@fmst,no